Aforismo 4: sobre Don Juan

Cando Lacan describe a “fascinación polo narcisismo do Outro” está a establecer un bucle segundo o cal:

1. a maior narcisismo maior sedución,

2. a maior sedución maior insatisfación,

3. a maior insatisfación menor narcisismo,

4. a menor narcisismo menor sedución,

5. a menor sedución maior satisfación,

6. a maior satisfación maior narcisismo…

O inferno de Don Juan radica nun curtocircuíto ao pasar de 3 a 4, que o devolve ao paso 1.

Don Juan é coma un disco raiado na parte máis fermosa da canción. Sorprende favorablemente mais, logo de varias repeticións, vólvese infernal.